فرآیند استخدام در الیزه

  در راستای ایجاد سیستم منسجم استخدامی و همچنین برقراری عدالت و جلوگیری از هر گونه تبعیض سامانه استخدام هوشمند الیزه مطابق با نمودار فرایند فوق طراحی گردیده است. در اولین مرحله اطلاعات کامل شخص در فرم هوشمند ثبت می گردد، در مرحله دوم اطلاعات توسط واحد اداری دریافت می گردد، در مرحله سوم بررسی صلاحیت های افراد متقاضی بر اساس نوع شغل مورد درخواستشان، با استانداردهای شغلی الیزه توسط سیستم انجام می گیرد و برای هر کدام از ؛ در صورت تایید صلاحیت در این مرحله بررسی بیشتر به مرحله مصاحبه با مسئول اداری و صجه گذاری اطلاعات فرم انجام خواهد شد. چنانچه در این مرحله امتیاز های متقاضی به حد نصاب نرسد، درخواست لغو و پرونده مخدومه خواهد شد.  با کسب امتیاز مطلوب پرونده به مرحله پنجم جهت بررسی صلاحیت های فیزیکی، شخصیتی و شغلی متقاضی و مصاحبه با مدیریت دپارتمان خواهد رفت.  در صورت تایید صلاحیت در این مرحله اطلاعات شخص متقاضی به مدیریت هتل ارجاع داده خواهد شد، پس از اعلام تایید متقاضی توسط مدیریت هتل، شخص به واحد آموزش جهت برنامه ریزی آموزشی ایشان معرفی می گردد. در صورت عدم کسب امتیاز لازم در کلاسهای آموزشی پرونده توسط واحد آموزش مختومه خواهد شد، اما در صورت کسب امتیاز لازم از واحد آموزش، ادامه آموزش با قرار گرفتن شخص در جایگاه  شغلی مربوطه و گذراندن آموزش تخصصی در قالب کارورزی انجام می گردد، جهت اطمینان از اثربخشی آموزشی تست های تئوری و عملی انجام خواهد شد. در صورت کسب امتیاز مورد نظر ادامه روند استخدام و عقد قرارداد آزمایشی به مدت یک ماه توسط واحد اداری انجام خواهد شد، در صورت تایید مدیریت دپارتمان و بررسی عدم انطباق های واحد تضمین و کنترل کیفیت و عقد قرارداد بلند مدت انجام خواهد گردید و شخص به عنوان عضوی از خانواده الیزه به دیگر همکاران به صورت رسمی معرفی می گردد.

برای فرم استخدام اینجا را کلیک کنید