تماس با واحد کارگزینی: 36238890 داخلی 129

ارتباط با ما

فرم ارتباط مستقیم با واحدهای مربوطه در هتل نام* پیشوند جناب آقایسرکار خانم نام نام خانوادگی ایمیل* شماره تلفن همراه* موضوع*یک موضوع انتخاب کنیدشکایترزرو اتاق و استعلام قیمترزرو سالن همایش و استعلام قیمتپیشنهادتقدیر و تشکراستفاده از استخر به صورت گروهی/سازمانیمعرفی...

فرم استخدام

Application Form 1 اطلاعات شخصی2 تحصیلات و مهارتها3 سوابق شغلی4 شخصیت شناسی5 توافقات و نهایی سازی اطلاعات شناسنامه ایلقب خود را انتخاب نمائید.*لقب خود را از گزینه ها انتخاب کنیدجناب آقایسرکار خانمنام*نام خانوادگی*نام پدر*محل تولد*سال...